Privacy Policy

Privacy Policy

Activation helps to decrease the software piracy and enables us to bring you the software exactly as it was designed.

Activation means that the Executor3D application will be connected with the hardware on which in was installed. Using the product key on one computer prevents it from being used on another. Activation is obligatory for every user. After the trial version you need to activate the product in order to use it.

During the activation process, some information are sent to the wyDay company servers, which is responsible for the product key verification. They are:

 • product key, containing a 5-digit code, which identifies the activated product
 • installation date
 • information which confirm that the product key is original
 • a number generated on the basis of used hardware. This number does not contain any information that could identify the user, nor any information about other software installed on the hardware. It also cannot be used to identify the hardware model or any other of its parameters

The software can detect changes in the hardware configuration. Small changes do not require reactivation. If you uninstall the application, reactivation may be required. Also some changes in the hardware components may be a reason to activate the application once again.

If you cannot finish the activation process, you may receive a link to a website, where you will find information that may provide you with the solution. If you decide to click on this link, information about a failed activation process will be sent to the wyDay and ATMAT servers. Those information may contain some data collected during the activation process.

You may be asked to reactivate your application. In this case the activation guide may ask for some additional information about your license status.

If you do not activate or reactivate your copy of the application, you will not be able to use it further.

The data gathered during the activation, deactivation or reactivation process are not used to identify your identity.

What is activation?

What are activation and deactivation?

Activation takes place what the user enters the product key, provided by ATMAT, and the activation servers confirm that it is correct. For the verification process you need to be connected to the Internet. The activation process attributes the license to a single computer. Every key can be activated on another of the user’s computers if it is deactivated first from the previous computer.

How to activate the license?

On the first start there will be a pup-up window that will enable the activation process. Just click on the „Activate” button.
Okno aktywacji
On the next screen choose the option „Activate the Executor3D software online”.
Okno aktywacji

In the next step you will be asked to enter the product key.
Klucz produktu

After the system verifies your product key, the Executor3D software will be opened.

How to deactivate the license in order to move it to another computer?

Make sure that the computer is connected to the Internet. Open the Executor3D application on the computer on which it is currently active, then go to „Help” menu and choose „Deactivate license”.
Dezaktywacja licencji

The application will be closed in order to deactivate the license. Start the application again to make sure that the deactivation process was complete. If so, you should see this:
Okno aktywacji

Now you can activate the license on another computer, using the same product key.

I see an „Your trial version has ended” message, even though I have never installed the Executor3D application.

Make sure that the computer is connected to the Internet.

Check if the TurboActivate.exe application is not blocked by the Windows firewall or your antivirus.

My computer does not have an Internet connection. How can I active the Executor3D application?

Choose „Other options” from the menu as on the screen below:
Okno aktywacji

On the next screen choose „Activate the Executor3D manually while offline”.

Next click on the „Save the file with activation inquiry”, then send the saved file with your full name to: feedback@executor3d.com.

In return you will receive further instructions on how to activate the license.

Home

Kup oprogramowanie Executor 3D

License

Billing address

Payment method

 • PayPal

Additional info

Your total

 • $99.00

Regulamin konkursu – “Executor3D – BETA testy”

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Executor3D – BETA testy” (dalej: „Konkurs”) jest ATMAT sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu, przy ul. Leśnej 28, NIP: 628-226-40-77, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja oprogramowania do przygotowywania modeli komputerowych do druku 3D Organizatora „Executor3D” (dalej: „Oprogramowanie”), wykrycie błędów, zebranie informacji zwrotnej od użytkowników.
 5. Konkurs trwa od dnia 15 stycznia 2017 r. do dnia 10 lutego 2017 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 6. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania nieodpłatnie podczas Okresu Trwania Konkursu na stronie internetowej executor3d.com.
 7. Po uruchomieniu Oprogramowania na komputerze Uczestnika, Oprogramowanie jest dostępne za darmo podczas 14 dniowego okresu próbnego.
 8. Oprogramowanie wymaga dostępu do Internetu w celu uruchomienia 14 dniowego okresu próbnego.
 9. Jeśli podczas Okresu Trwania Konkursu wersja próbna oprogramowania wygaśnie Uczestnik może poprosić o przedłużenie okresu próbnego wysyłając zapytanie na feedback@executor3d.com.
 10. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.executor3d.com/pl/executor3d-beta-tests-rules

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. pobrać oprogramowanie Executor3D ze strony executor3d.com w Okresie Trwania Konkursu
  2. zarejestrować się w Okresie Trwania Konkursu na stronie internetowej www.executor3d.com/forum (dalej: „Forum Konkursu”) wypełniając formularz (dalej: „Formularz”), w którym należy podać: kontaktowy adres email oraz wymyślone przez Uczestnika: login i hasło oraz wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą w Formularzu)
  3. utworzyć post na Forum Konkursu, w którym zawarte zostaną informacje o drukarce 3D Uczestnika, takie jak: model, rozmiar pola roboczego, ilość dysz, rozmiary dysz, ilość ekstruderów.
  4. zawrzeć w poście na Forum Konkursu linki do modeli STL oraz ustawienia silnika, konfiguracje wykorzystane do cięcia modeli podczas korzystania z Oprogramowania. Ustawienia i konfiguracje mogą być zawarte w formie tekstowej lub zdjęciowej.
  5. przesłać zdjęcia (linki do zdjęć) wydruków, które powstały przy użyciu oprogramowania
  6. prowadzić na Forum Konkursu raport/dokumentację odnośnie używania Oprogramowania. Można zawrzeć w  niej uwagi, problemy, propozycje udoskonaleń
 5. Uczestnicy, którzy nie spełnią punktu §2.4.2  mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem, że spełnią pozostałe punkty z paragrafu §2.4., przedstawią spełnienie pozostałych warunków konkursu na innym forum lub miejscu w Internecie, w którym Organizator umieścił informację o Konkursie. Wtedy Forum Konkursu oznacza dane miejsce w sieci Internet.

§3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
  1. 20 licencji na oprogramowanie Executor3D pozwalających na korzystanie z Oprogramowania w obecnej wersji oraz wszystkich przyszłych wersji.
  2. 20 szpul filamentu (ABS+, PLA, PET, HIPS) ze sklepu firmowego ATMAT (http://store.atmat.pl/pl/26-filament)
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Licencja zostanie przesłana Uczestnikowi pod warunkiem podania adresu email.
 5. Licencja zostanie przesłana Uczestnikowi na wskazany przez niego adres email w formie klucza produktu odblokowującego dostęp do Oprogramowania.
 6. Jednemu Uczestnikowi mogą zostać przyznane nie więcej niż dwie Nagrody.
 7. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie punkty z paragrafu §2.4., a w szczególności umieszczą na Forum Konkursu zdjęcia wydruków wykonanych przy pomocy Oprogramowania mogą liczyć na darmową szpulę filamentu (ABS+, PLA, PET, HIPS), wybraną w sklepu www.store.atmat.pl/pl/26-filament. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Uczestników, którym przekaże darmową szpulę filamentu.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestnika posty na Forum Konkursu będą brały udział w głosowaniu przeprowadzonym przez Komisję Organizatora.
 2. Jako Praca Konkursowa rozumiany jest post lub posty zamieszczone na Forum Konkursu.
 3. Na podstawie głosowania zostanie wyłonionych 20 zwycięskich Prac Konkursowych.
 4. Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zdobędzie największą ilość głosów podczas głosowania komisji, przysługiwać będzie Nagroda.
 5. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 20 lutego 2017 za pomocą Forum Konkursu, wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu.
 6. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. na adres feedback@executor3d.com (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody (jeśli nagrodą będzie szpula filamentu),
 7. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 28 lutego 2017 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 6a powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 8. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 8 marca 2017 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 9. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 10. Lista Laureatów (zawierająca loginy Uczestników z Forum Konkursu lub inne nazwy pozwalające zidentyfikować Uczestnika Konkursu) zostanie opublikowana w terminie od dnia 20 lutego 2017 r. na Forum Konkursu.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ATMAT sp. z.o.o. z siedzibą w Libiążu, przy ul. Leśnej 28.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Forum Konkursu oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

§8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
  1. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
  2. usuwania Prac Konkursowych Uczestników, oraz
  3. anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe,

Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na Forum Konkursu oraz na stronie internetowej www.executor3d.com/pl/executor3d-beta-tests-rules/

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Aktywacja pomaga w zredukowaniu piractwa komputerowego oraz pomaga nam w dostarczaniu oprogramowania takiego jakie przewidzieliśmy.

Aktywacja oznacza, że aplikacja Executor3D zostaje powiązana ze sprzętem na jakim jest zainstalowana. Użycie klucza produktu na jednym urządzeniu uniemożliwia jego ponowne użycie na innym urządzeniu. Aktywacja jest obowiązkowa dla wszystkich użytkowników. Po minięciu okresu próbnego musisz aktywować produkt, aby móc dalej z niego korzystać.

Podczas aktywacji następujące informacje są wysyłane na serwery firmy wyDay odpowiedzialnej za weryfikację klucza produktu:

 • kod produktu, zawierający 5 cyfrowy kod, który identyfikuje aktywowany produkt
 • datę instalacji
 • informacje, które potwierdzają, że klucz produktu nie został podrobiony
 • numer wygenerowany na podstawie specyfikacji używanego sprzętu. Ten numer nie zawiera informacji pozwalających na identyfikację użytkownika oraz informacji o oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu. Nie może być również użyty do identyfikacji modelu urządzenia oraz innych jego parametrów

Oprogramowanie potrafi wykryć zmiany w konfiguracji urządzenia. Małe zmiany w konfiguracji urządzenia nie wymagają reaktywacji oprogramowania. Jeśli odinstalujesz produkt może być wymagana jego ponowna aktywacja. Niektóre zmiany w komponentach urządzenia lub oprogramowania mogą spowodować, że produkt będzie musiał przejść proces aktywacji ponownie.

Jeśli nie możesz ukończyć procesu aktywacji, możesz otrzymać link do strony internetowej, na której będą zawarte informacje o możliwych rozwiązaniach tego problemu. Jeśli zdecydujesz się kliknąć w przedstawiony link, informacje o tym dlaczego proces aktywacji nie powiódł się będą wysłane na serwery firmy wyDay oraz ATMAT. Te informacje mogą zawierać dane zbierane podczas procesu aktywacji.

Możesz zostać poproszony o reaktywację swojej kopii oprogramowania. W takim przypadku przewodnik aktywacji może poprosić o dostęp do większej ilości informacji na temat stanu licencji.

Jeśli nie aktywujesz lub nie reaktywujesz swojej kopii oprogramowania, możesz nie mieć możliwości dalszego używania oprogramowania.

Informacje uzyskane podczas procesu aktywacji, dezaktywacji, reaktywacji nie są wykorzystywanie, aby zidentyfikować twoją tożsamość.

Co to jest aktywacja?

Co to jest aktywacja i dezaktywacja?

Aktywacja następuje w momencie, gdy użytkownik użyje klucza produktu dostarczonego przez firmę ATMAT i serwery aktywacyjne zweryfikują jego poprawność. W celu weryfikacji produktu wymagane jest połączenie internetowe. Proces aktywacji przypisuje licencję do pojedynczego komputera. Każdy klucz produktu może być aktywowany na innym komputerze użytkownika, jeśli zostanie zdezaktywowany na aktualnie używanym komputerze.

Jak aktywować licencję?

Podczas uruchamiania programu pojawi się okno umożliwiające przeprowadzenie aktywacji. Kliknij w przycisk “Aktywuj”.
Okno aktywacji
W następnie wyświetlonym oknie wybierz opcję “Aktywuj program Executor3D online”.
Okno aktywacji

W następny kroku wpisz otrzymany klucz produktu
Klucz produktu

Po weryfikacji klucza przez serwer aktywacyjny, aplikacja Executor3D zostanie uruchomiona.

Jak dezaktywować licencję w celu przeniesienia jej na inny komputer?

Sprawdź czy komputer jest podłączony do Internetu. Otwórz aplikację Executor3D, na którym jest obecnie aktywowana licencja, a następnie przejdź do menu Pomoc i wybierz opcję “Dezaktywuj licencję”.
Dezaktywacja licencji

Aplikacja zostanie zamknięta, aby przeprowadzić proces dezaktywacji. Uruchom aplikację ponownie, aby sprawdzić czy proces dezaktywacji zakończył się powodzeniem. Powinno wyświetlić się okno takie jak poniżej.
Okno aktywacji

Możesz aktywować licencję przy użyciu posiadanego klucza produktu na innym komputerze.

Dostaję komunikat “Okres próbny skończył się.” mimo, że wcześniej nie instalowałem aplikacji Executor3D.

Sprawdź czy komputer jest podłączony do Internetu.

Sprawdź czy aplikacja TurboActivate.exe nie jest blokowana przez zaporę systemu Windows lub zaporę twojego antywirusa.

Mój komputer nie jest podłączony do Internetu, jak mogę aktywować aplikację?

Wybierz “Inne opcje…” z menu podobnego do tego przedstawionego na obrazie poniżej.
Okno aktywacji

Z następnego okna wybierz opcję “Manualnie aktywuj program Executor3D w trybie offline”.

Następnie kliknij w opcję “Zapisz plik z Zapytaniem aktywacyjnym”. Zapisz wygenerowany plik i prześlij go wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres feedback@executor3d.com

W odpowiedzi dostaniesz dalsze wskazówki dotyczące aktywacji.

No Access

Strona główna

To jest przykładowa strona. Różni się ona od postu na blogu, ponieważ pozostanie ona ciągle w jednym miejscu i pokaże się w panelu nawigacyjnym na twojej stronie (w przypadku większości szablonów). Większość osób zaczyna od strony ‘O mnie’ lub ‘O nas’, która przedstawia ich potencjalnym odwiedzającym stronę. Może to być coś takiego:

Cześć! Jestem kurierem na rowerze za dnia, nocą aktorem amatorem, a to jest mój blog. Mieszkam w Gdańsku, mam wspaniałego psa o imieniu Azor i uwielbiam piña coladę. (Oraz to, kiedy łapie mnie deszcz.)

…lub coś bardziej jak to:

Firma XYZ została założona w 1971 roku i od tamtej pory wytwarza najlepszej jakości wihajster na rynku. Zlokalizowana w Pacanowie zatrudnia ponad 2000 osób i jest powodem samego dobrodziejstwa dla lokalnej społeczności.

Jako nowy użytkowni WordPressa, powinieneś odwiedzić swój panel administracyjny, aby skasować tę stronę i stworzyć nowe, dostosowane do Twoich potrzeb strony. Miłej zabawy!

Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu